top of page

Allmänna villkor för användande av trygghetstjänsten Vakta

Dessa allmänna villkor för användande av Vakta i Sverige AB:s trygghetstjänst Vakta (”Tjänsten”) tillsammans med Integritetsskyddspolicyn som finns tillgänglig på www.vakta.se utgör Villkoren och tillämpas mellan Vakta i Sverige AB, organisationsnummer 559148-2996, (”Vakta”, ”vi”, ”oss”) och den fysiska person (”Kunden”, ”du”, ”dig”) som skrivits in som kund vid användarkontots skapande. Fullständig information och kontaktuppgifter till oss finns tillgängligt på www.vakta.se. ”Avtalet” mellan Vakta och dig utgörs av din beställning av Tjänsten samt Villkoren.

 

 

1  Allmänt om Tjänsten

Vakta är en trygghetstjänst som gör det möjligt för dig att larma i situationer där du känner dig otrygg och det är befogat att påkalla utryckning av väktare. Tjänsten kan liknas med ett mobilt trygghetslarm som förutsätter att du har en fungerande smartphone och kontakt med mobilnätet.

 

Vakta förmedlar utryckningsuppdrag mellan privatpersoner och bevakningsbolag samt tillhandahåller mjukvara för detta (”Tjänsten”). Vakta har ingen egen personal utan samarbetar med auktoriserade bevakningsföretag som ansvarar för att skicka ut väktare. I likhet med andra larmtjänster tillhandahåller Vakta således enbart larmet. Genom att aktivera larmet skickas ditt larm till en larmcentral som i sin tur kontaktar väktare som kan rycka ut till din position. Dessa aktörer har nödvändiga tillstånd och svarar själva för sin verksamhet och de tjänster de tillhandahåller.

 

Vakta verkar i enlighet med Polismyndigheten enligt Lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.

 

 

2  Introduktion och förutsättningar för att använda Tjänsten

Villkoren reglerar dels vilka rättigheter och skyldigheter du har som användare, dels vilka rättigheter och skyldigheter Vakta har som tillhandahållare av Tjänsten. Om du inte accepterar Villkoren ska du inte registrera ett användarkontkonto eller använda Tjänsten. Läs därför igenom Villkoren noggrant innan du accepterar.

 

Genom att skapa ett användarkonto accepterar du att du har läst och förstått Villkoren (inklusive Integritetsskyddspolicyn) samt intygar att

 • du är en fysisk person (dvs inget företag eller annan organisation),

 • du är minst 18 år gammal,

 • du har rätt att ingå avtal,

 • den information du har angett är korrekt,

 • du är införstådd med att du inte kan ångra ditt köp när du har börjat använda Tjänsten  ,

 • du har förstått att Villkoren är bindande och att du enbart kommer att använda Tjänsten enligt vad som framgår av Villkoren, och

 • du godkänner Villkoren i dess helhet.

3  Registrering

För att kunna använda Vaktas tjänster måste du först skapa ett användarkonto genom mobilappen eller via www.vakta.se. Ett användarkonto är skapat först när hela registreringsprocessen är avklarad, vilket innefattar att du måste skriva in betalningsinformation, personliga uppgifter samt verifiera med BankID. All information behandlas i enlighet med vår Integritetsskyddspolicy.

Det finns en möjlighet att skapa konton för minderåriga som är 10-17 år. Detta görs inifrån appen.

Om du skapar ett konto till en minderårig intygar du att

 • du är målsman för vederbörande,

 • du är ansvarig för alla aktiviteter och bruket av den minderårigas konto som om du själv använde kontot,

 • du är betalningsansvarig för kontot, och

 • detta avtal gäller i sin helhet även för det nya kontot.

 

 

4  Hur fungerar Tjänsten?

Tjänsten är avsedd att användas när du är till fots utomhus och när du hamnar i en situation där du känner dig otrygg och tror att det finns en risk att du inte kan ta dig ur situationen på egen hand.

 

Efter att du har loggat in i Tjänsten via mobilt BankID sätts larmet i skarpt läge genom att du trycker in “trygghetsgreppet” på skärmen i två sekunder. Så länge du håller ett finger på skärmen är larmet i skarpt läge, men inget larm utlöses. Om du av misstag skulle släppa fingret från skärmen har du en sekund på dig att återuppta trygghetsgreppet. Om du inte hinner det har du ytterligare 10 sekunder på dig att avaktivera larmet genom att du slår in din behörighetskod.

 

Om du vill utlösa larmet släpper du fingret från skärmen utan att slå din behörighetskod och ett tyst larm går då automatiskt iväg till en larmcentral. Larmcentralen får då uppgifter om ditt namn, telefonnummer, behörighetskod, position vid utlösande samt eventuella förändringar av din position.

 

För att säkerställa att det inte är ett falsklarm kommer larmcentralen att ringa upp dig. Om du inte svarar kommer en väktare att skickas till den plats där du (din smartphone) befinner sig. Om larmet har aktiverats av misstag uppger du din behörighetskod och ingen väktare kommer att skickas.

 

En utförlig beskrivning av Tjänsten och svar på vanliga frågor finns även på Vaktas hemsida www.vakta.se.

 

 

5  Förutsättningar för att tjänsten ska fungera

För att Tjänsten ska fungera måste du befinna dig inom Tjänstens   täckningsområde. Tjänstens täckningsområde framgår av www.vakta.se.

Tjänsten förutsätter att du förflyttar dig till fots. Om du t.ex. befinner dig i ett fordon som är i rörelse när du larmar kommer väktare inte att kunna skickas.

Tjänsten fungerar inte om din smartphone, positionering, datatrafik eller samtalstrafik inte fungerar eller uppfyller de vid var tid gällande kraven på operativsystemet och andra tekniska specifikationer. Dessa framgår av www.vakta.se.

6  Användning av väktare

Vakta har inga egna resurser utan arbetar med lokala, regionala och nationella väktarbolag.

Väktaren agerar i enlighet med de regelverk och de instruktioner som gäller för det väktarbolag som ansvarar för utryckningen. Vid utryckning till byggnad, bostad eller privat område sker endast yttre kontroll.

Varken Vakta eller väktarbolagen kan garantera att en väktare kommer att inställa sig inom en viss tid eller att det alltid finns väktare att tillgå. Under onormala förhållanden, som t.ex. vid force majeure, kan det uppstå tillfällen då Tjänsten inte fungerar och väktare inte kan skickas ut.

Vid felaktigt orsakade larm eller vid tekniska problem har vi rätt att tillfälligt stänga av Tjänsten eller delar därav. Det åligger dig att på vår uppmaning åtgärda förhållanden i din mobiltelefon och/eller i mobilappen som orsakar falsklarm och som ligger inom din kontroll.

 

 

7  Kundens ansvar

Att ha tillgång till ett larm innebär att du snabbt kan larma när du hamnar i otrygga situationer som du inte kan ta kontroll över. Samtidigt innebär det ett stort ansvar för dig som användare att enbart använda larmet i de situationer som Tjänsten är avsedd för. Är det ingen brådskande situation eller om du har hamnat i en situation som du kan ta dig ur själv ska du inte använda larmet.

 

Att medvetet avge falsklarm, orsaka larm på grund av okynne eller försumlighet, för annan persons räkning eller vid annan position än där du befinner dig   är ett brott mot Avtalet och ger Vakta rätt att ta ut en ersättning för utryckningen enligt vad som framgår under avsnitt 9 (Avgifter) nedan.

 

Tänk på att

 • du ansvarar själv för att din smartphone fungerar och har det operativsystem och andra tekniska specifikationer som behövs för att mobilappen och Tjänsten ska fungera,

 • du ansvarar för att alla kontouppgifter, personuppgifter, ärendeuppgifter och all annan information som du tillhandahåller oss är fullständiga och korrekta,

 • du ansvarar för att enbart använda Tjänsten för det avsedda syftet. Du får inte tillhandahålla någon information som är olaglig, kränkande eller på annat sätt är uppenbart olämplig,

 • du får inte utge dig för att vara någon annan när du använder Tjänsten eller att du på något sätt representerar Vakta, väktarbolagen eller någon av våra samarbetspartners, och

 • du ansvar för att ingen annan än du själv har tillgång till ditt användarkonto, behörighetskod, BankID eller annan information som gör att någon annan än du själv kan använda Tjänsten. Misstänker du att någon har fått tillgång till ditt användarkonto eller annars kan ha otillåten tillgång till Tjänsten, meddela skyndsamt Vakta på support@vakta.se.

8  Pris, betalning och ångerrätt

Priset för Tjänsten framgår i appen eller på www.vakta.se. Vakta har rätt att justera  priset genom att informera dig via www.vakta.se, i mobilappen eller via e-post. Det nya priset börjar tillämpas 30 dagar efter att vi informerat dig om prisförändringen. Om du inte accepterar prisförändringen har du möjlighet att säga upp Tjänsten enligt vad som framgår av avsnitt 17 nedan.    

 

Betalning sker genom en tredjepartsbetalningslösning. Du godkänner att Vakta automatiskt får debitera dig varje månad tills du säger upp Tjänsten.

Skulle betalning inte gå att genomföra via betalningslösningen har Vakta rätt att istället skicka en faktura för den uteblivna betalningen.

Du kan ångra dig oavsett anledning och erhålla full återbetalning av alla avgiften för Tjänsten som betalats inom 14 dagar från den dag då du registrerade dig för Tjänsten (”Ångerfristen”). Du är dock fullt införstådd med och accepterar att ångerrätten enbart gäller under Ångerfristen och att ångerrätten går förlorad så snart du börjar använda Tjänsten under denna period. Du har dock alltid möjlighet att när som helst säga upp ditt

abonnemang enligt vad som framgår av avsnitt 17 nedan.

Om du vill utnyttja din ångerrätt skickar du ett e-postmeddelande innan Ångerfristen gått ut till support@vakta.se.

9  Avgifter

Utöver den fasta avgiften för Tjänsten tar Vakta ut en avgift om 450 kr per utryckning utöver de som ingår i abonnemanget. Denna avgift kan ändras på samma sätt som abonnemangsavgiften enligt punkten 8. Avgiften kommer att debiteras via betalningslösningen.

 

Vakta har även rätt att ta ut en avgift om 3 000 kr per tillfälle vid falsklarm där väktare skickats ut i onödan. Larm på grund av tekniska fel som vi ansvarar för medför aldrig någon kostnad för dig.

Annat missbruk av mobilappen eller Tjänsten kan innebära att du blir skyldig att ersätta oss för de kostnader som uppstår.

10  Vaktas ansvar

Vakta ansvarar för att tillhandahålla Tjänsten enligt dessa Villkor, med de begränsningar som anges häri.

 

Vaktas ansvar för fel eller bristande tillgänglighet är begränsad. Det innebär att du inte kan hålla Vakta ansvarig för eventuella skador som du eller någon annan drabbas av om väktare inte kan skickas ut vid ett larm eller om Tjänsten inte är tillgänglig eller är felaktig och detta oavsett vad dessa skador (direkta eller indirekta) består av. Under alla förhållanden ska Vaktas totala ansvar vara begränsat till ett belopp som motsvarar den månadsavgift som du betalat för Tjänsten under de senaste 6 månaderna.

 

Vakta ansvarar inte för fel och brister hos larmcentral, väktarbolag eller andra parter som Vakta inte uttryckligen ansvarar för enligt dessa Villkor. Vakta ansvarar inte heller om Vakta inte kan utföra sina åtaganden på grund av att Kunden inte uppfyllt sina skyldigheter enligt dessa Villkor.

Vakta är inte ansvarig för information eller innehåll som kommer från dig eller tredje part.

 

 

11  Force majeure

Varken du eller Vakta är ansvarig för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren om detta är en följd av en omständighet som ligger utanför parts kontroll och som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för Avtalets ingående (”Befriande Omständighet”). Som Befriande Omständighet avses bland annat störningar i kommunikationsnät, elförsörjning, trafikstörningar och andra sådana yttre omständigheter, myndighetsåtgärd, personalbrist, strejk, lock-out och andra tvister på arbetsmarknaden, brand, översvämning, naturkatastrof, terrorattack och andra liknande hot och oavsett om dessa inträffar hos part eller någon som part ansvarar för enligt dessa Villkor.     

 

Om en part inte rimligen kan uppfylla sina skyldigheter på grund av en Befriande Omständighet är parten befriad från skadestånd och andra påföljder så länge den Befriande Omständigheten hindrar fullgörandet. Part som önskar åberopa denna punkt ska snarast meddela den andra parten om detta. Om en Befriande Omständighet varar mer än 14 dagar har vardera parten sätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

 

 

12  Säkerhet

Vakta arbetar aktivt med säkerhet och har vidtagit åtgärder för att skydda din information när du använder mobilappen. Mer information om hur vi arbetar med säkerhet finns på www.vakta.se samt i Integritetsskyddspolicyn.

Du har inte rätt att vidta några åtgärder som skulle kunna äventyra säkerheten på www.vakta.se, mobilappen eller andra system.

 

13  Rättigheter till Tjänsten m.m.

Tjänsten, inklusive alla bilder, texter, beskrivningar, instruktioner, mjukvara och övrig information som Vakta tillhandahåller dig eller annars skapas inom ramen för Tjänsten innehas av Vakta eller Vaktas samarbetspartners och är immaterialrättsligt skyddade (”Vaktas Rättigheter”). Du har ingen som helst rätt att använda Vaktas Rättigheter utöver vad som krävs för att du ska kunna använda Tjänsten.

 

Du får inte, utöver vad som följer av tvingande lag, modifiera, återskapa, kopiera, anpassa, publicera eller skapa egna lösningar baserade på Tjänsten, Vaktas system, applikationer eller hemsida.

 

Vakta har rätt att använda dina uppgifter och den information som Vakta får från dig (”Kunduppgifter”) i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsten. Hur vi behandlar dina personuppgifter framgår av Integritetsskyddspolicyn. Vakta har även rätt att använda dina Kunduppgifter i avidentifierad form för att bland annat kunna se vilka områden som upplevs som otrygga, statistiska ändamål och andra ändamål som Vakta från tid till annan beslutar. Avidentifierade Kunduppgifter innehåller inga personuppgifter och går inte att härleda till dig som person.

14  Underleverantörer

Vakta har rätt att använda de underleverantörer och andra samarbetspartners som Vakta vid var tid finner lämpligt för att tillhandahålla Tjänsten till dig.

 

 

15  Frågor eller klagomål?

Om du har frågor kring Vakta eller våra tjänster är du välkommen att kontakta Vaktas kundtjänst via support@vakta.se.

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, se Integritetsskyddspolicyn.

Om du är missnöjd med oss eller våra tjänster är du välkommen att kontakta vår klagomålsansvarige via support@vakta.se. Om vi inte skulle komma överens har du även möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se.

 

 

16  Reklam

Vakta använder sig för närvarande inte av reklam på hemsidan eller i mobilappen. Vakta tillhandahåller dock utvalda tjänster och samarbeten från andra företag som säljs via Vaktas plattform och kan i framtiden komma att rikta erbjudanden till dig avseende närliggande tjänster. Om du inte vill ha direktriktad reklam har du möjlighet att meddela oss detta via den ”opt-out-länk” som vi tillhandahåller i varje digitalt reklamutskick.

 

 

17  Avtalstid och uppsägning

När du tecknat dig för Tjänsten gäller den tills vidare. Om du inte vill fortsätta använda Tjänsten kan du när som helst säga upp Avtalet och avsluta ditt användarkonto. Uppsägning görs i appen eller genom att du skickar ett meddelande till oss på support@vakta.se. Den period som du redan betalt för återbetalas inte och du kan använda Tjänsten som vanligt fram tills den förbetalda perioden tar slut. Tjänsten upphör därefter automatiskt.

Efter upphörandet kommer Vakta att radera dina Kunduppgifter i den utsträckning som framgår av Integritetsskyddspolicyn. I enlighet med avsnitt 13 har Vakta fortsatt rätt att använda Kunduppgifter i avidentifierad form även efter Avtalets upphörande.

18  Ändringar i användarvillkor

Vakta kan när som helst ändra dessa Villkor. Information om uppdaterade Villkor och när de börjar tillämpas lämnas på www.vakta.se. Villkoren börjar dock inte tillämpas tidigare än 30 dagar efter att informationen lämnats.

 

 

19  Ändring av Tjänsten

Vakta har som ambition att hela tiden utveckla Tjänsten och erbjuda ny funktionalitet. Vakta förbehåller sig därför rätten att när som helst ändra i eller avsluta Tjänsten. Du är införstådd med att  Vakta inte är ansvarig gentemot dig eller någon annan part om Tjänsten därefter inte uppfyller dina förväntningar eller om Vakta helt upphör med att tillhandahålla Tjänsten.

 

Om du inte accepterar ändringarna kan du säga upp Avtalet enligt vad som framgår av avsnitt 17 ovan. Om Vakta skulle avsluta Tjänsten kommer eventuella förbetalda avgifter för den period då du inte kunnat använda Tjänsten att återbetalas till dig.

 

 

20  Tvister

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Villkor.

Tvister som uppstår i anledning av dessa Villkor ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Vakta har dock alltid rätt att vända sig till Kronofogden med en ansökan om betalningsföreläggande för klar och förfallen fordran.

 

* * *

bottom of page